ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

     * De officiële naam is: Stichting Hertenkamp Smilde
     * In de volksmond: Hertenkamp Smilde
     * We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62068989
     * Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 8546.28.903
     * Ons postadres is Nassaustraat 5, 9422 GS  Smilde
     * We zijn bereikbaar via mail: hertenkampsmilde@kpnmail.nl of via het informatieformulier
        of onze facebookpagina of via één van de bestuursleden
     * De doelstelling van onze stichting is het (doen) beheren en onderhouden van
        het hertenkamp in Smilde
     * Statutair bestaat het  bestuur uit tenminste 3 leden waaronder een voorzitter,
        secretaris en penningmeester
     * Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden
     * Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen, behoudens vergoeding voor
        werkelijk gemaakte kosten
     * Voor een overzicht van de huidige bestuursleden zie hier

     * De oplevering van het terrein en het gebouw door de gemeente Midden-Drenthe
        moet nog plaats vinden
     * Middels donaties en schenkingen pogen wij voldoende middelen ter beschikking te krijgen om daar
        waar mogelijk een tweede gebouw te (laten) plaatsen en het park uit te breiden met andere dieren.
     * Periodiek zullen wij hier een overzicht van de uitgeoefende activiteiten en een balans en
        staat van baten en lasten met toelichting plaatsen
     * Omdat wij een ANBI-instelling zijn kunnen de giften worden meegenomen in de aftrekpost voor de
        inkomstenbelasting